Text Size 1 | 2 | 3    >Original version

Witamy na stronie Southern Investing for Health Partnership (SIHP) [Partnerstwa regionu po?udniowego na rzecz inwestycji w zdrowie], na której znajduj? si? najnowsze wiadomo?ci i aktualne informacje dotycz?ce Partnerstwa i jego dzia?alno?ci.

Wizja Partnerstwa to „Wspólna praca na rzecz lepszego ?ycia dla wszystkich”. Jego celem jest zajmowanie si? sprawami maj?cymi niekorzystny wp?yw na zdrowie i dobre samopoczucie osób mieszkaj?cych i pracuj?cych w regionie po?udniowym.

Partnerstwo wytyczy?o sobie nast?puj?cy cel: „Wspólna praca prowadz?ca do lepszego zrozumienia kwestii dotycz?cych zdrowia
i dobrego samopoczucia naszej populacji oraz do wdro?enia nowych sposobów my?lenia i pracy maj?cych je poprawi?”. Przedmiotem zainteresowania Partnerstwa przez najbli?sze lata b?d? sprawy najwa?niejsze, takie jak bieda, nierówno?ci spo?eczne, edukacja, problemy mieszkaniowe i ?rodowisko naturalne.

Linki

http://www.dungannon.gov.uk/index.cfm/area/Polski

Publikacje

http://www.armagh.gov.uk/images/Welcome_Pack_Armagh_-__Polish.doc

http://sbpcintranet.hpssweb.n-i.nhs.uk/Documents/Sexual%20Health/A%20Guide%20-%20Polish_-screen.pdf

http://sbpcintranet.hpssweb.n-i.nhs.uk/Documents/Sexual%20Health/Your%20sexual%20health%20-%20Polish-screen.pdf

http://sbpcintranet.hpssweb.n-i.nhs.uk/Documents/Sexual%20Health/Chlamydia%20-%20Polish_-screen.pdf

http://sbpcintranet.hpssweb.n-i.nhs.uk/Documents/Sexual%20Health/Genital%20Warts%20-%20Polish_-screen.pdf

http://sbpcintranet.hpssweb.n-i.nhs.uk/Documents/Sexual%20Health/Syphilis%20-%20Polish_-screen.pdf

 www.polishassociation.org/www/polish/index.php

abercrombie pas cher hollister pas cher louboutin soldes moncler abercrombie pas cher louboutin soldes moncler